Gezamenlijke diensten

Zondag 11 juni in de Hervormde kerk
Voorganger: Ds. Ros / Hoogeveen
Aanvang 10 uur

Collecte Werelddiaconaat, 11 juni
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen.
 Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op  NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!        
De gezamenlijke Diaconieën

Zondag 25 juni in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. H. Kauffmann
Afscheid kindernevendienst
Aanvang 10 uur

Zondag 2 juli in de Hervormde kerk
Voorganger:  Ds. J. Lambers-Niers     
Drentstalige dienst m.m.v. Cantorij Met An Doen
Aanvang 10 uur

Zondag 9 juli in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. E. de Vries-Baarlink
Stap-in dienst
Aanvang 10 uur

Startweekend
Het startweekend lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen hiervoor beginnen binnenkort.
Wie wil er mee denken en/of organiseren in de gezamenlijke startweekendcommissie?
Als er geen nieuwe leden in deze commissie komen zullen de activiteiten in het startweekend beperkt worden.
Voel je je aangesproken , neem contact op met Fenny Klingenberg.

DSC 7477 6   
Clubkamp april:
Ook hiervan is een uitvoerig fotoverslag beschikbaar.
Ga daarvoor naar het tabblad Jeugd. De foto's staan daar op de pagina Foto'sGoed om te weten
* Luther: meer over deze reformator (o.a. het interview) en over 500 jaar Protestant (o.a. over het Lutherfestival in Hardenberg) vindt u op de extra pagina hieronder.
* De vakantiepagina is weer actief. U leest er bv. over diaconale vakantieweken en over vakantieweken voor kinderen en jongeren.
 

Orgelconcert
31 mei concert door Ronald IJmker in de Hervormde kerk. Zie voor meer informatie de pagina van de Stg Orgelconcerten.

WERKGROEP OOST-EUROPA
* Bezoek aan Roemenië
Kijk hiervoor op
de pagina's van de werkgroep op deze site.
FIETSTWEEDAAGSE VAN RCN EN VAKANTIEBUREAU:
lees meer op de vakantie pagina.

Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders

WAARHEEN MET OUD PAPIER?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand (en niet meer op de parkeerplaats bij de Action.)
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden.
Autodienst (HG)
Begroeting (HG)
Bloemendienst (GK)
Oppasdienst (GK & HG)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
Werkgr. Oost-Europa
Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 4 juni Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levens-middelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige data van inzameling zijn:
 2 juli, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.luther dresden        logo reformatie

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces  dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme.

500 jaar Reformatie
Op deze website kun je allerlei materiaal over Martin Luther en de reformatie downloaden dat je kunt gebruiken voor je lessen op (zondags)school, op catechisatie, of voor je Bijbelstudiegroep. Er is materiaal voor jongeren en voor volwassenen. Het bestaat uit printbare lessen, handleidingen voor docenten, clubleiders en catecheten en veel extra’s, zoals filmpjes, leesteksten, Powerpointpresentaties etc.
Je kunt eenvoudig je lessen samenstellen door te zoeken op een thema of doelgroep en dan te downloaden wat je wilt gebruiken. Het lesmateriaal en de handleidingen worden als PDF aangeboden, zodat je die makkelijk kunt printen. Het lesmateriaal is opgesteld vanuit de visie dat de reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, van blijvende betekenis is. We komen de invloeden van de reformatie vandaag nog op allerlei gebied tegen. De reformatie heeft laten zien dat in tijden van verwarring en onzekerheid bestaande structuren, waarden en opvattingen vervangen kunnen worden door nieuwe. Voor gelovigen vandaag zijn de kennis en inzichten die vanuit de reformatie zijn opgedaan van grote waarde in hun leven met God.
In de lessen maken we steeds een verbinding tussen een thema uit de tijd van de reformatie en onze tijd. Bekijk de site.


In Kerknieuws leest u dit jaar, voor zover de ruimte het toelaat, regelmatig over Luther en over 500 jaar protestantisme. In het februarinummer verwezen wij naar een interview met Dr. Maarten Luther, dat het Reformatorisch Dagblad met hem had.

14 november 1517. Het is nu twee weken geleden dat prof. dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat op de deur van de Wittenberger Slotkerk liet aanbrengen. Ze brachten een ongekende schokgolf teweeg – in Duitsland en daarbuiten. Hoog tijd voor een interview.

Het gesprek heeft plaats in Luthers werkvertrek in het Zwarte Klooster in Wittenberg, waar hij ook woont. Het convent van de augustijner heremieten is vijftien jaar geleden gesticht door Johannes von Staupitz, gelijktijdig met de universiteit van Wittenberg. Von Staupitz was van 1502 tot 1512 hoogleraar ”lectura in biblia” aan deze universiteit; in dat jaar volgde dr. Luther –toen nog maar 29– hem op. Ook in het klooster zelf vervult Luther een hoge functie: hij is subprior, de op een na hoogste overste. Hij preekt hier ook, evenals in de Stadskerk.
Hoge functies ten spijt, tot voor kort hadden niet zo heel veel mensen van de hoogleraar in de theologie uit het kleine Wittenberg gehoord. Daar kwam na 31 oktober verandering in.

Had u verwacht dat uw stellingen zó veel opzien zouden baren?
Dr. Luther, gekleed in zwart habijt: „Beslist niet. Ik had ze niet voor niets in het Latijn opgesteld. De stellingen waren bedoeld om een academisch dispuut rond aflaat en boete op gang te brengen. Daarnaast heb ik ze naar bisschop Hieronymus Schulz in Brandenburg gestuurd en naar aartsbisschop Albrecht von Brandenburg, opdrachtgever van die vreselijke aflaatprediker Johannes Tetzel. Maar naar ik begreep, zijn ze inmiddels in Neurenberg in het Duits vertaald en gedrukt, en praat heel het land erover.”

Blijkbaar vindt uw boodschap weerklank.

„De hele wereld klaagt over de aflaat, ja. Maar niet alleen daarover: het hele kerkelijke leven lijkt ineens ter discussie te staan. Deze roem lust mij niet. Rond de aflaat ben ik er zelf nog niet eens helemaal uit. Dit lied kon voor mijn stem weleens te hoog worden.”

Wat hebt u, in enkele zinnen, met uw stellingen willen zeggen?
De hoogleraar pakt zijn ”Thesen” erbij. „Eigenlijk staat er in de eerste stelling al heel veel: „Onze Heere en Meester Jezus Christus wilde met Zijn uitspraak „Doet boete” (Mattheüs 4:17) zeggen dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening zou zijn.”
Ik zie op dit terrein zó veel misgaan. Ik constateerde dat al langer, maar sinds dit voorjaar Tetzel in de omgeving actief is, zie ik ook de pastorale gevolgen van zijn prediking en aflaathandel. Hij brengt zijn boodschap zo aantrekkelijk en indringend dat ook Wittenbergers met geld op zak naar hem afreizen, om door middel van een aflaatbrief hun zielenheil te kopen. Maar als zij dan weer terugkomen, merk ik dat meteen in de biechtstoel.”
Fel: „Genade ís niet te koop door middel van een aflaat, en voor de doden al helemaal niet. De diepe gevolgen van de zonden kan geen aflaat tenietdoen; dat kan alleen het Evangelie – waarbij boete en berouw, in de zin van dagelijkse vernieuwing van de gezindheid, onmisbaar zijn. Dat heb ik op de wetenschappelijke agenda willen zetten.”

Waarmee u een groot risico nam: dit kon u uw functies weleens kosten.
„Zo’n vaart zal het niet lopen. Over zulke dingen moet toch te praten zijn? Maar, eerlijk gezegd, ik zit er best een beetje mee in mijn maag hoe bijvoorbeeld de grote universiteit in Erfurt hierop gaat reageren. Misschien ben ik ook wel wat te vermetel. Anderzijds, in een brief aan mijn vriend Johannes Lang, prior in Erfurt, heb ik gezegd: Als ik dan vermetel zou zijn, wordt de waarheid door mijn vermetelheid niet waardeloos.”

Hoe verwácht u dat de Katholieke Kerk, en paus Leo X, gaan reageren op uw stellingen? U stelt nogal wat aan de orde: Aristoteles, het vagevuur, de paus...
„Ik hoop dat ze als een spiegel fungeren, dat de kerk ermee aan de slag gaat. Maar nogmaals, ik ben daar niet helemaal zeker van. Er wordt kritisch naar me gekeken, merk ik. In mijn brief aan Lang schreef ik dat ik wel wilde dat Aristoteles zo kritisch zou worden bekeken als ik.
Overigens heb ik twee maanden terug, voor een promotieplechtigheid, 99 stellingen op papier gezet. Die waren nog wel wat scherper, richting Aristoteles en Petrus Lombardus onder anderen. Maar in al deze dingen wil ik niet zeggen, noch gezegd hebben, dat wij iets geloven dat niet in overeenstemming is met de opvattingen van de Katholieke Kerk.”

U noemt de Griekse filosoof Aristoteles, toch wel dé autoriteit als het gaat om de leer. Heeft hij het echt zo bij het verkeerde eind?
„Die hele Aristoteles verhoudt zich tot de theologie als schaduw tot licht. We moeten terug naar de kerkvader Augustinus. En dat zeg ik niet omdat ik een augustijn ben. Nota bene: tot 1509 heb ik als augustijner monnik nooit iets van Augustinus hoeven lezen. Hij betekende dus niets voor mij. Maar toen ik Augustinus ben gaan lezen, kon ik niet meer stoppen. Ik heb hem verslonden – zijn ”De Trinitate”, zijn ”De Civitate”, andere werken van hem. Bij Augustinus las ik wat genade is! Augustinus heeft dat ook onder woorden moeten brengen in zijn strijd tegen de pelagianen, de tegenstanders van de genade Gods. En via Augustinus ben ik bij Paulus, de Schrift zelf, terechtgekomen.
Ik vind het meer dan verbazingwekkend dat onze geleerden zonder blikken of blozen kunnen beweren dat Aristoteles de katholieke waarheid niet weerspreekt. Het ís niet zo, zoals Aristoteles meent, dat wij rechtvaardig worden door rechtvaardige dingen te doen. Het blijft een schijngerechtigheid. Pas wie rechtvaardig wordt en is, die doet rechtvaardige dingen. Eerst moet de mens veranderen, dan pas de werken. Als wij zelf met eigen moeiten en kwelling ons geweten tot rust moeten brengen, waarom is Christus dan eigenlijk gestorven?”

Het hele interview lezen? Dat kan: klik hier.


Luther gezin
Luther en zijn gezin

Op verzoek van de Evangelisch-Lutherse Synode en ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 heeft tekstdichter Andries Govaart een nieuw Lutherlied 'Wij leven van genade'geschreven. Jac Horde componeerde de melodie.

Wij leven van genade, God,

door u alleen gegeven,

niet door mijn ijver in mijn trots

of mijn lichtzinnig streven.

Ontheemden zijn wij in zwaar weer,

wij kunnen ons niet redden, Heer.

Als u wilt, spaar ons leven.
Een druppel dauw, een roos ontluikt,

u bent er en nog kleiner.

En u gaat boven alles uit,

zo groot, voorbij de einder.

Vermomd en onnaspeurbaar, God,

bent u verborgen voor ons tot

wij u in Christus' kruis zien.
Spreek tot ons door uw levend Woord

en richt ons met uw teken.

Geef troost in twijfel, schenk geloof,

genees onze gebreken.

Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,

wij binden ons met Christus’ naam

en mogen in hem leven.

Een toelichting op de tekst van dit gedicht en meer over de melodie en alles wat daarbij hoort, leest u op de website van de Protestanse Kerk Nederland

Foto's Paasconcerten 12 april

Een erg mooi Kinder-paasconcert van Marcel en Lydia Zimmer! Lekker interactief met de aanwezige kinderen en die vonden het ook geweldig met de prachtige liedjes van dit duo.


Een spetterend avondconcert van Marcel en Lydia Zimmer waar ze door middel van prachtige liedjes hun gevoel voor geloof over brachten op de aanwezige mensen! Het was genieten tijdens dit bijna 2 uur durende concert!